Pleszewski Klub Karate w programie Klub 2021

Pleszewski Klub Karate w programie Klub 2021

Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na realizację Rządowego Programu KLUB 40 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat (2016-2020) łączna kwota przyznanych środków wyniosła ponad 198 mln zł, podpisanych zostało blisko 18 tys. umów dotacyjnych.

Główne cele programu to:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;

• optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizację podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.